head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 27 กันยายน 2023 12:05 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กีฬาสีโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฏร์บำรุง)

กีฬาสีโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฏร์บำรุง)

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กีฬาสี

กีฬาสี วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ” หนองกระทุ่มเกมส์”  เป็นประจำทุก ๆ ปีและในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นวันที่  3  ตุลาคม  2562  รวม   1  วัน    โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2.เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
5.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 2 สี คือ สีเขียว และสีชมพู  กิจกรรมการแข่งขันได้แก่ กรีฑา  เปตอง และฟุตบอล กีฬาสี กีฬาสี

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4