head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 15 เมษายน 2024 6:18 AM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
1

นายปรัชญา ฟองน้ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองกระทุ่มเป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก และได้ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 ในปีพ.ศ. 2511 ศาลาการเปรียญชำรุดทรุดโทรมมาก ทางจังหวัดจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ชาวบ้านในท้องที่ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุ และแรงงานมาสมทบอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน แบบ ป.1.ข. หนึ่งหลัง และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยได้เชิญนายจำลอง พลเดช นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมให้อีก 2 ห้องเรียน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกจนห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องเรียน อีก 1 ห้องเรียน สิ้นเงินก่อสร้างเพิ่มเติม เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารเรียนจนหนึ่งหลัง รวมเป็น 6 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 117 คน มีครูทั้งสิ้น 9 คน มีนักการภารโรงจำนวน 1 คน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 794,500 บาท โดยมีนายชูเกียรติ แสงสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและได้เริ่มพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าที่สร้างโดยกรมการทหารช่างค่ายบูรฉัตร โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์จากครอบครัวของคุณ บุษกร พลรักษาและญาติๆ ประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จัดทำเป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นอนุบาล และต่อมาได้รับจัดสรร เครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการเมคกะโปรเจค จำนวน 10 เครื่อง
นายชาตรี รัตนพิพิธชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยเดินทางมารับตำแหน่ง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 ย้ายไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นางสาวชยาน์ โตวิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทไตแอนเนอจี้จำกัด จังหวัดราชบุรี ทำห้องน้ำ ห้องสุขา ให้เด็กระดับปฐมวัย
วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ครูสุมาลี พบครุฑ เกษียณอายุราชการ อยู่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 36 ปี
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) Gengo โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสังคมและชุมชน “ปรับห้องเรียนให้น้องเรียน” มาซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาล เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วัดหนองกระทุ่มและผู้มีจิตศรัทธาปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารและซ่อมแซมไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
1. นายขจร ค้นหาสุข พ.ศ. 2486 – 2490
2. นายหนุน เติมอารมณ์ พ.ศ. 2490 – 2496
3. นายเสียง ภัทรวิมล พ.ศ. 2496 – 2534
4. นายประเสริฐ จรูญเรือง พ.ศ. 2534 – 2544
5. นายสุภํทร พัฒนลาภ พ.ศ. 2544 – 2545
6. นายชูเกียรติ แสงสุวรรณ พ.ศ. 2545 – 2551
7. นายชาตรี รัตนพิพิธชัย พ.ศ. 2551 – 2555
8. นางสาวชยาน์ โตวิเศษ พ.ศ. 2555 – 2563

ปรัชญา (Philosophy)
“สัพพทานัง  ธัมมทานัง  ชินาติ” การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

พันธกิจ (Mission)
1.  จัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2.  พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย (School  Goal)
ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี  15  ปี  และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตลักษณ์ (Selfcharacter) / คำขวัญ (Slogan)
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ (Indentity)
กีฬาน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนมีการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงสร้างการบริหารที่ทำให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ระบบคุณธรรมนำการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมโดยผู้บริหารจะกำกับ ติดตาม ให้ขวัญและกำลังใจเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนาสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมีการจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ มีแนวทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมีการจัดทำโครงการสร้างความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬา โดยทางโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีการจัดทำโครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการเรียนการสอนใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4