head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 28 กันยายน 2023 5:26 AM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1

1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร 2 ห้องเรียน รวม 20 คน

2. กำหนดรับสมัคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 2

เป็นเด็กที่เกิดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

เป็นเด็กที่เกิดภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และต้องผ่านการเรียนชั้นปฐมวัย

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 สูติบัตร ( ฉบับจริง ) และสำเนาสูติบัตร

5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน

5.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ขาว / ดำ หรือสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

5.4 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

5.5 นำเด็กที่จะสมัครมาด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4